Hülya Çuvak Hülya Çuvak
03 Ağustos 2022 Türk Lirası'na Dönüş İçin Duvarlar Yükseltilmeye Devam Ediyor
03 Ağustos 2022 - İnci'li Uzmanlar
Türk Lirası'na Dönüş İçin Duvarlar Yükseltilmeye Devam Ediyor
Türk Lirası'na Dönüş İçin Duvarlar Yükseltilmeye Devam Ediyor

USD ve Euro paritesinin zaman zaman eşitlendiği bir ayı geride bıraktık. Varlık barışı, kur korumalı mevduatın uzatılması, yatırım fonlarına gelen istisnai düzenlemeleri ile TL' ye dönüşte cazip fırsatlar yaratılmak üzere arayışların devam edildiğini takip etmekteyiz. Yön vermeye çalıştığımız işlerimizin dinamikleri neredeyse her hafta güncellenerek ilerlemeyi gerektirir hale geldi. Geride bıraktığımız ayda grubumuzu yakından ilgilendireceğini düşündüğümüz yeni düzenlemeleri yazımızda bir araya getirmeye çalıştık.

Elektrikli Otomobil İthalatında İlave Gümrük Vergisi %20'ye Çıkarıldı 

28.07.2022 Tarihinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı 15 gün sonra uygulamada da yerini alacak.
Yeni kanuni düzenleme ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de eklendi.Elektrikli araçların ithalatında yüzde 10 olan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Otomotivde Yeni ÖTV Değiştirme Yetkisi: Cumhurbaşkanı 3 Kat Artırma ve Sıfırlama Yapabilecek

ÖTV 2 sayılı liste uygulama tebliğinde "vergi oranı ve yetki" başlığında düzenleme yapılarak, Bakanlar Kurulundaki yetki kaldırılıp yetki Cumhurbaşkanı olarak revize edildi.Ayrıca Bakanlar Kurulundaki "Motorlu araçların ÖTV oranlarını 1 katına kadar arttırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi" bölümü de revize edilerek" ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar arttırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi. İlgili tebliğ 26.07.2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kurumlar Vergisi Oranı Düzenlemesi

2006-2017 yılları arasında 12 yıl boyunca %20 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı  2018 yılında 2 puanlık artış ile %22' ye,2021 yılında 
%25' e, 2022 yılında ise %23 olarak  revize edilmişti. 7394 Saylıl kanun ile kurumlar vergisi oranı tekrar bir düzenlemeye gidilerek daha çok finans sektörünü ilgilendiren bir artış düzenlendi.
Finans sektöründe yer alan ve aşağıda belirtilen alanda faaliyet gösteren şirketler, 01.07.2022 tarihinden itibaren verilecek Geçici Vergi beyanlarından başlamak üzere, %25 oranında Kurumlar Vergisi’ne tabi olacaklardır.
Bankalar, leasing ve faktoring firmaları, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri.

Yukarıda belirtilen sektörler dışında kalan diğer tüm firmalar (değiştirilmedikçe);

- 2022 yılı için %23,
- 2023 yılı için %20, oranında Kurumlar Vergisi’ne tabi olmaya devam edeceklerdir.Finans sektörlerinde faaliyet gösteren bu tüzel kişilerin kendileri için eşitliğe aykırı şekilde oran belirlemesi yapılmasının Anayasaya aykırılığı savıyla ihtilaf konusu yapıp yapmayacaklarını zaman gösterecektir.

TL'yi Cazip Kılmak İçin Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Bir Yatırımda Daha Vergi İstisnası Getirildi

Mayıs ayında konuşulan fakat bankaların buna yönelik enstrümanlar hakkında tam da bilgi paylaşamadığı fonlarla ilgili düzenlemenin bu günlerde uygulamada  yerini bulduğunu söyleyebiliriz.

15 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile tüm yatırım fonlarında katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirlere istisna tanındı. Girişim sermayesi yatırım fonları için de bu istisna yeni uygulanmaya başlandı.
Kurumları Türk lirası (TL) cinsinden yatırım enstrümanlarına yönlendirmek amacıyla, 2022 yılında yapılan düzenlemelerle yatırım fonlarından elde edilen gelirlere yönelik bazı vergisel avantajlar sağlandı.
Fonlardan elde edilen kar payları ve katılma payının fona iadesinden elde edilen kazançların tamamı  ve dönem sonlarında VUK’nun 279 uncu maddesi gereğince hesaplanan değer artışları kurumlar vergisinden istisna kapsamına alınmıştır.
Bunların 2 yıl aktifte yer almasından sonra satılmasından doğan kazançların yüzde 75’ine, diğer şartların da sağlanması halinde kurumlar vergisi istisnası uygulanır.

Bu TL cinsinden fonlar ve işleyişiyle ilgili detaylı bilgi için aşağıda resmi gazeteyi ve Dünya Gazetesinde yayınlanan ilgili köşe yazısını  bilgilerinize paylaşıyorum.

- https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm
- https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyede-kurulu-fonlar-ile-yatirim-ortakliklarinin-kazanclarina-iliskin-kurumlar-vergisi-istisnasi/658216#:~:text=T%C3%BCrkiye'de%20kurulu%20

Kur Korumalı Mevduata Bir Uzatma Daha Geldi

Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettiği faiz ve kar payları kazançlarında kurumlar vergisi istisnası süresi uzatıldı.
Kurumların 31 Mart tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında TL'ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen TL varlığı en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulması yönünde kurumlar vergisi kanuna geçici bir madde eklenmişti. Bu maddeyle ayrıca, Cumhurbaşkanı'na istisnayı 30 Haziran veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatma yetkisi tanınmıştı.

Resmi gazete' de tekrar yayımlanan karar ile şu an Cumhurbaşkanı 30 Haziran yetkisini de kullanarak kur korumalı mevduatın süresini uzatmış oldu.

Yine Yeniden Varlık Barışı

Bilindiği gibi ülkemizde sıkça varlık barışı düzenlemelerinin yapıldığını görüyoruz.Yayımlanan her varlık barışı bir süre uzatımına uğruyor ve bu nedenle neredeyse kalıcı bir uygulama şeklinde varlık barışı yaşanıyor denilebilir.Bazı yıllar vergisiz yapılan varlık barışı bazı yıllar vergili olarak uygulamada yerini alıyor.

Temmuz ayı içerisinde varlık barışı yine gündeme geldi. 7417 sayılı yasanın içerisinde bir madde (50. madde) bu uygulamayı düzenliyor. 5 Temmuz’da yayımlandı ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.Uygulama vergili ve vergili olmayan kapsamda ayrı ayrı düzenlenmiş.Vergili kısımda erken bildirimde avantaj yaratacak bir vergi arttırımı ile aylar itibari ile devam edecek.Bu süreler aşağıdaki şekilde uygulanacak. 
Banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıkların değeri üzerinden;

- 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1,

- 1 Ekim 2022 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılan bildirimler için %2,

- 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3,

Oranındaki vergiyi peşin olarak bildirim sahibinden tahsil etmeleri gerekiyor. Bu vergi banka ve aracı kurumlar tarafından, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan ediliyor ve aynı sürede ödeniyor.

Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle tutulması halinde vergi oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor. Bu takdirde, banka ve aracı kurumlar tarafından bildirim esnasında tahsil edilerek vergi dairesine ödenen vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine iade ediliyor.
Konuyla ilgili resmi gazete ilanını ayrıca aşağıda bilgilerinize paylaşıyorum.

- https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-10.htm

İmalatçılar İçin Amortisman Teşvikinde Süre Uzatılması

7103 sayılı kanunla uygulanıp 2019'da son bulan yatırım teşvik belgesine sahip imalatçı firmalara, imalatlarında kullanılmak üzere yeni aldıkları makine techizatlarında amortisman süresini yarı yarıya kısaltma imkanı tanınmıştı.

Ekim 2021 yılında 7338 sayılı kanun ile tekrar  devreye alınan kanun 2023 sonuna kadar uzatıldı. Bu uygulamanın özellikle stoksuz/çok az stokla veya siparişe dayalı imalat yapan sanayiciler için vergiyi azaltma yönünde avantajı olduğunu yorumlanabiliriz.

2596 Görüntülenme
3
0
9 + 28 =