Burcu Odabaş Burcu Odabaş
14 Aralık 2022 Sürdürülebilirlik Raporları Neden Önemli?
14 Aralık 2022 - İnci'li Uzmanlar
Sürdürülebilirlik Raporları Neden Önemli?
#uzmangörüşü #sosyalsorumluluk #sürdürülebilirlik #bilgiyleparla
Sürdürülebilirlik Raporları Neden Önemli?

Günümüzde gittikçe artan sayıda şirket, kurum ve kuruluş her alandaki faaliyetlerini daha fazla sürdürülebilir hale getirmek istiyor. Özellikle şirketlerin uzun vadede finansal karlılığı yanında tüm paydaşları için yarattığı sosyal etki ve çevreye sağladığı faydalar önceliğinde hedeflerini ve gelişim alanlarını belirlemeleri gerekliliği günümüz beklentileri arasında yer alıyor.

Şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşımları bu anlamda daha çok ulusal ve uluslararası düzenleme ışığında takip edilmekle birlikte, şirket faaliyetlerinin çevresel ve sosyal sonuçlarını kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarından öte anlaşılabilir, ölçülebilir ve şeffaf verilerle raporlaması ihtiyacı artıyor. Sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin yalnızca hissedarları veya potansiyel yatırımcıları için değil; tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve ürünlerin son kullanıcıları tarafından da kurumsal şeffaflığın, yönetim kalitesinin, sosyal ve çevresel performansın önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda ele alınan tüm bu beklenti ve ihtiyaçlara ilişkin şirketlerin ortaya koyabileceği ideal sonuçlar; ancak gerçek anlamda sürdürülebilir bir bakış açısıyla gelecek stratejilerinin oluşturulması ve döngüsel ekonomi geçiş gereklerinin yerine getirilmesi ile elde edilebilir. Sürdürülebilirlik, şirketlerin yönetimden icraya, planlamadan üretime, finansal kayıtlarından satış sonrası hizmetlere tüm kademelerinde ve aşamalarında tüm paydaşları tarafından içselleştirilmesi ve benimsenmesi ile kalıcı bir vizyon haline geldi.

Bu noktada sürdürülebilirlik raporlamaları; kurumların ve şirketlerin faaliyetlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için hedeflerini belirlemelerine, performanslarını ölçmelerine, gelişim alanları belirlemelerine ve değişimi yönetmelerine imkan sağlıyor.  Sürdürülebilirlik raporları şirketlerin çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki (dolaylı veya dolaysız, olumlu veya olumsuz) etkilerine ilişkin verileri sunarken, bu şekilde de soyut anlamda ele alınan birçok boyutun, somut olarak değerlendirilmesine, stratejiler üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına yardımcı oluyor. En önemlisi, uluslararası kabul görmüş standartlar ve kriterler, rapor kapsamında açıklanan bilgilerin erişilebilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlıyor.

İNCİ HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU HAKKINDA

İnci Holding olarak, küresel norm ve regülasyonların her geçen gün daha çok işlerlik kazanması, ülkelerde olduğu gibi artık biz kurumların da karbon emisyonları, kendimize koyduğumuz hedefler ve bu konudaki performansımıza dair nesnel ve belirgin bir tablo sunmak adına, kurumsal sürdürülebilirlik modeli ve sürdürülebilirlik yönetişimizle paralel olarak -öncelikle kendimize yol gösterici nitelikte- bir sürdürülebilirlik raporu hazırlama ihtiyacı hissettik.

“İnci Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu”muzu  kurumsal yönetim ilkelerimiz çerçevesinde, üst yönetimimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, yatırımcılarımız, içerisinde bulunduğumuz çevre, katkı aldığımız ve değer sunduğumuz tüm sivil toplum kuruluşları, kamu ve diğer tüm paydaşlarımızın da katkıları ile 2022 senesinde ilk kez yayınladık.

Raporumuzu, sürdürülebilirliği büyüme ve çevre kavramlarıyla kısıtlı biçimde ele almaktan öte uzun vadede büyümeden çok gelişmeye odaklandığımız ve yalnızca çevreye değil yarattığımız sosyal etkiyi de ortaya koyacak şekilde hazırladık.

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizi, önemli fırsat ve risk alanlarını ve hedeflerimizi şeffaflıkla paylaşmak amacıyla ilk sürdürülebilirlik raporumuzu 7 Kasım 2022 tarihinde yayınladık.

Küresel Raporlama Girişimi Standartlarının Temel seçeneğine (GRI-Core) uyumlu şekilde hazırlanmış olan raporumuz, 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki performans verilerine odaklanırken holdingimizin yanı sıra grup şirketlerimiz olan Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş., Maxion Jantaş Jant Sanayi A.Ş, İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş., İncitaş Motorlu Araçlar Sanayi A.Ş., Yusen İnci Lojistik Ticaret A.Ş., ISM Minibar Makina Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vinci B.V. Girişim Sermayesi ve İnci Vakfı sürdürülebilirlik çalışmalarının özetini de kapsıyor.

Raporlama çalışmalarımıza ek olarak İnci Holding olarak imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) kapsamında ilk İlerleme Bildirim Raporu’muzu da 2022 itibarıyla paylaşmış bulunuyoruz. "UN Global Compact Erken Geçiş Yapanlar Programı” ile yayınladığımız ilk raporla birlikte küresel olarak yeni raporlama sistemini tamamlayan 850 şirketten biri olduk. 

İnci Holding’e ait ilk sürdürülebilirlik raporunda göreceğiniz üzere “Yeni Nesiller için Kurumsallaşmaya Yatırım”, ”Yeni Nesiller için İnsana ve Topluma Yatırım”, ”Yeni Nesiller için Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketim”, ”Yeni Nesiller için İnovasyona Yatırım” olarak dört ana kaldıraç etrafında paydaşlarımızın katkıları ile belirlediğimiz sürdürülebilirlik stratejimizi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile paralel olacak şekilde kurguladık. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne uygun takip ettiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımız, tüm grup şirketlerimizi kapsayıcı biçimde devam ediyor. Odaklandığımız konular ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 14 tanesine doğrudan katkıda bulunuyoruz.

Raporumuzda yukarıda ele alınan dört temel kaldıracımız çerçevesinde belirlediğimiz sürdürülebilirlik önceliklerimize ait alt başlıkların İnci Holding için ne anlama geldiğini anlatıyor, her bir öncelik için 2021 senesinde takip ettiğimiz metrikleri paylaşıyor ve sonraki dönemler için hedeflenen gelişim alanlarımızı değerlendiriyoruz. Her bir temel kaldıracın devamında 2021 yılında öne çıkan proje ve faaliyetlerimizi yarattığı etkileri dikkate alarak örnek vaka anlatımları şeklinde sunduk.  

İnci Holding Sürdürülebilirlik Raporuna ulaşmak için:

https://www.inciholding.com/Surdurulebilirlik2021-min.pdf   

 

1942 Görüntülenme
0
0
80 + 37 =