Batuhan Türkoğlu Batuhan Türkoğlu
05 Nisan 2023 Ek Kurumlar Vergisi (Deprem Vergisi) Yürürlükte Yerini Aldı
05 Nisan 2023 - İnci'li Uzmanlar
Ek Kurumlar Vergisi (Deprem Vergisi) Yürürlükte Yerini Aldı
#uzmangörüşü #bilgiyleparla
Ek Kurumlar Vergisi (Deprem Vergisi) Yürürlükte Yerini Aldı

Torba yasa (af) beklentisi ile vergi öngörüsü hazırlamaya çalıştığımız aylarda, ülkemizde etkisi çok ağır yaşanan deprem ile aynı torba yasaya kurumlar vergisine ek vergiler getiren bir düzenleme daha yapıldı. Bu beklenti geçmişteki uygulamalara bakıldığında deprem sonrası tüm mükelleflerin tahmin ettiği bir uygulamaydı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifiyle depremden etkilenen illerin yeniden inşasında kullanılmak amacıyla kurumlar vergisi mükellefi şirketlerin, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurt dışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.
                                                                                                                                                                                                                                                     
TBMM’de yapılan görüşmelerde bir önergeyle Kanun metnine giren “ek vergi”, bir kısım kurumlar vergisi mükellefleri için sürpriz ve önemli bir finansal yük getirmiştir. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Hazine’nin yüklendiği ve ileride de yüklenmek zorunda kalacağı büyük mali yükleri bir nebze de olsa karşılaması için getirilen ve Kanun’da “ek vergi” olarak tabir edilen bu vergi kamuoyunda “deprem vergisi” olarak anılmaya başlanmıştır.

Ek vergi kurumlar vergisi mükelleflerince, 2022 (kendilerine özel hesap dönemi  tayin edilen kurumlarda 2023 yılında sona eren) hesap dönemi beyannamesinde, ek vergiden müstesna tutulmayan indirim ve istisnalar üzerinden, bazı indirim ve istisnalar için , bazı indirim ve istisnalar için ise %5 oranında hesaplanarak iki taksitte ödenecektir.

Ek verginin 2022 yılı yasalları ile ilişkilendirildiği  göz önüne aldığımızda, kaydi olarak yıl kapanışını yaptığımız şirketlerin bu ek vergi usul ve esaslarına göre kapanan yılın vergi karşılığını arttırmak dolayısıyla net kar/zarar hesaplarını yeniden kayıt olarak düzenlememiz  gerekmektedir. 

Nisan başı itibariyle yayınlanacak olan kurumlar vergisi beyannamelerinde bu verginin birleştirilerek mi? yoksa ayrı bir beyan ile mi? beyan edileceği de uygulamada henüz net değildir. Çünkü kurumlar vergisinde taksitli ödeme seçeneği yok iken ek verginin 2 taksitle ödenebileceği yayınlanan tebliğde belirtilmiş. Bu anlamda uygulamada nasıl beyan edileceği , geçmiş yıl kayıtlarının düzenlenmesi konularını beyan döneminde göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 

2022 Aralık ve 2023 Ocak e-defter beyanlarımızda bu uygulamalara paralel kayıtların tamamlanması , dönemsel beyanlar açısından uygulayıcı meslek mensupları için bu değişikliklerin göz önünde bulundurulması gerekliliğini hatırlatmak isteriz. 

Yapılan Düzenlemeye göre ek vergi;
 
-Deprem bölgesinde mükellefiyeti bulunanlar vergiden muaf tutulacak, 
-Dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin hesaplanacak, gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecek, 
-2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulması, ödenecek ek vergi için bu döneme ilişkin inceleme ve tarhiyat yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. 

Ek vergi düzenlemesinin hangi vergi yada muafiyet türüne hangi oranda uygulanacağını özet tablo ile ve kanun metni linkini aşağıda ayrıca paylaşıyoruz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-1.pdf

EK VERGİYE TABİ OLAN VE OLMAYAN İNDİRİM VE İSTİSNALAR
İNDİRİM İSTİSNA EK VERGİ
VAR/YOK ORAN(%)
İştirak kazançları istisnası (KVK Md. 5/1-a)  Var  5
Yurtdışı iştirak kazançları istisnası (En az vergi yükü taşıyan) (KVK  Md. 5/1-b)  Var 5
Yurtdışı iştirak kazançları istisnası (’ten az vergi yükü taşıyan) (KVK  Md. 5/1-b)  Var 15
Yurtdışı iştirak hisseleri satış kazançları istisnası (KVK Md. 5/1-c)  Var 10
Emisyon primi istisnası (KVK Md. 5/1-ç)  Var 10
Yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları (KVK Md.  5/1-d)  Yok -
Taşınmaz ve iştirak satış kazancı istisnası (KVK Md. 5/1-f)  Var 10
Bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri veya TMSF’ye borçlu 
olan kurumların taşınmaz ve iştirak hisselerini satmalarından elde 
ettikleri kazançlara ilişkin istisna (KVK Md. 5/1-f)
Var 10
Yurt dışı şube kazançları istisnası (En az vergi yükü taşıyan) (KVK  Md. 5/1-g)  Var 5
Yurt dışı şube kazançları istisnası (’ten az vergi yükü taşıyan) (KVK  Md. 5/1-g)  Var 10
Yurt dışı inşaat ve onarma işleri kazanç istisnası
(En az vergi yükü  taşıyan) (KVK Md. 5/1-h) 
Var 5
Yurt dışı inşaat ve onarma işleri kazanç istisnası 
(’ten az vergi yükü  taşıyan) (KVK Md. 5/1-h) 
Var 10
Eğitim ve öğretim işletmeleri kazançları (KVK Md. 5/1-ı)  Var 10
Risturn istisnası (KVK Md. 5(1-i)  Yok -
Sat- kirala- geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna (KVK Md.  5/1-j)  Yok -
Kira sertifikası ihracı amacıyla varlık ve hakların satışından doğan 
kazançlara ilişkin istisna (KVK Md. 5/1-k)
Yok -
TUGS’a kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden sağlanan 
kazançlara ilişkin istisna (4490 sayılı Kanun Md. 12) 
Var 10
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde elde edilen
kazançlara ilişkin istisna  (TGBK Geçici Md. 2) 
Var 10
Serbest bölgede elde edilen kazançlara ilişkin istisna (SBK Geçici Md. 3)  Var 10
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 407. maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük  işletmelerin teknoloji geliştirme bölgelerinde elde ettikleri kazançlar
Yok -
Ar-Ge ve tasarım indirimi (5746 sayılı Kanun Md. 3)  Var 10
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin
407. maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük  işletmelerin Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri indirime  konu kazançları (5746 sayılı Kanun Md. 3)
Yok -
Kurum kazancından indirim konusu yapılabilen bağış ve sponsorluk  indirimleri
(KVK Md. 10/1- (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f)) 
Yok -
İlgili kanunları uyarınca kazançtan indirilebilen bağış ve yardımlar  Yok -
Girişin sermayesi fonu indirimi (KVK Md. 10/1-g)  Yok -
Korumalı işyeri indirimi (KVK Md. 10/1-h)  Yok -
Yurtdışı mukim kişi ve kurumlara verilen hizmetlerden sağlanan 
kazançların %50’si oranında hesaplanan indirim (KVK Md.10/1-ğ) 
Var 10
Nakdi sermaye artışı faiz indirimi (KVK Md. 10/1-ı)  Var 10
Tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası (GVK Geçici Md. 61)  Yok -
Diğer indirim ve istisnalar  Var 10
İndirimli kurumlar vergisi matrahı (KVK Md. 32/A)  Var 10
479 Görüntülenme
1
0
43 + 18 =