Işıl Elif Arslan Işıl Elif Arslan
27 Temmuz 2021 AB YEŞİL MUTABAKATI GELİŞMELERİ
27 Temmuz 2021 - İnci'li Uzmanlar
AB YEŞİL MUTABAKATI GELİŞMELERİ
#uzmangörüşü #sosyalsorumluluk #sürdürülebilirlik
AB YEŞİL MUTABAKATI GELİŞMELERİ

 

Avrupa Birliği, 2050'de karbon nötr hale gelme hedefine yönelik olarak 14 Temmuz’da iklim değişikliğine karşı yasa tasarılarını içeren geniş kapsamlı bir paket açıkladı. Avrupa Birliği, bir dizi iklim değişikliği yasası çıkarılacağını ilan etti. Yeşil Mutabakat kapsamında birçok gelişmelerin de yer aldığı pakette önemli başlıkları aşağıda toparlamaya çalıştık.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Nasıl Çalışacak?

 • Sınırda Karbon Düzenlemesi, sistemin ithalatçılar tarafından sertifika satın alınmasına dayanması anlamında ETS(Emisyon Ticaret Sistemi) 'yi yansıtacaktır. CBAM(Karbon Sınır Düzenleme Mekanizması) , özellikle bir 'üst sınır ve ticaret' sistemi olmadığı için bazı sınırlı alanlarda ETS'den ayrılır. Bunun yerine, CBAM sertifikaları ETS fiyatını yansıtır.
 • İthalatçılar, bireysel olarak veya bir temsilci aracılığıyla, CBAM sertifikaları alabilecekleri ulusal makamlara kayıt yaptırmak zorunda kalacaklar.
 • Ulusal makamlar, beyan sahiplerinin CBAM sistemine kaydedilmesine ve ayrıca beyanların gözden geçirilmesine ve doğrulanmasına izin verecektir. Ayrıca, ithalatçılara CBAM sertifikalarının satışından da sorumlu olacaklardır.
 • CBAM, ithalatçıların AB ETS kapsamında yerli üreticilerle aynı karbon fiyatını ödemesini sağlayarak, AB'de yapılan ürünler ve başka yerlerden yapılan ithalatlar için eşit muameleyi sağlayacak ve karbon kaçağını önleyecektir.
 • Sertifikaların fiyatı, salınan € / ton CO2 olarak ifade edilen AB ETS tahsisatlarının haftalık ortalama ihale fiyatına bağlı olarak hesaplanacaktır.
 • 2035'te tamamen kullanımdan kaldırılana kadar, CBAM yalnızca AB ETS kapsamındaki ücretsiz tahsislerden yararlanmayan emisyonların oranına uygulanacak ve böylece ithalatçıların AB üreticilerine kıyasla tarafsız bir şekilde muamele görmesini sağlayacaktır.
 • İthalatçılar, ithal edilen malın üretimi sırasında zaten bir karbon fiyatının ödendiğini kanıtlayabilirse, ilgili miktardan  düşülebilir.
 • CBAM kapsamındaki malları AB'ye ithal etmek için, her yıl 31 Mayıs'a kadar, bir önceki yılda AB'ye ithal edilen malların miktarını ve bu mallardaki gömülü emisyonları beyan etmelidirler. Aynı zamanda yetkililerden önceden satın almış oldukları CBAM sertifikalarını da teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Prensip olarak, AB üyesi olmayan tüm ülkelerden mal ithalatı CBAM tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte, ETS'ye katılan veya Birlik ile bağlantılı bir emisyon ticaret sistemine sahip olan belirli üçüncü ülkeler mekanizmanın dışında tutulacaktır. Bu, Avrupa Ekonomik Alanı üyeleri ve İsviçre için geçerlidir.

Yeni Mekanizma İlk Fazda Hangi Sektörleri Kapsayacak?

 • Başlangıçta AB ülkelerine yurt dışından çimento, demir ve çelik, alüminyum, gübre ve elektrik gibi enerji yoğun ve yüksek karbon salımı riski olan tesislerden ürün ithalatında karbon vergilendirilmesi uygulanacak. 
 • CBAM, kapsanan ürünlerin üretim süreci sırasında yayılan sera gazlarının doğrudan emisyonlarına uygulanacaktır.
 • Geçiş döneminin sonunda Komisyon, CBAM'ın nasıl çalıştığını ve kapsamını değer zincirinin aşağısı da dahil olmak üzere daha fazla ürün ve hizmete genişletip genişletmeyeceğini ve 'dolaylı' emisyonları (yani karbon emisyonlarını) kapsayıp kapsamayacağını değerlendirecektir. (örn: malı üretmek için kullanılan elektrikten)
 • Diğer ülkelerde de üreticiler benzer çevresel önlemler alınarak üretim yapan varsa, bu tür şirketler vergi vermeyecektir. 
 • Fit For 55 kriterlerine göre, AB ithal ettiği her ürün için bir karbon emisyon sınır değeri koyacak. Belirlenen bu sınır değerlerini aşan ürünler için her bir 1 ton karbon emisyonu fazlası için ortalama 55-60 Avro seviyesinde ek gümrük vergisi uygulamayacak. 
 • Çevre dostu üretim yapılmazsa AB ülkelerine ihracat yapılamayacak veya yukarıda verilen vergi ödenecek.

Geçiş Aşaması Nasıl Olacak?

 • Komisyonun önerisine göre, ithalatçılar, 2023'te başlayıp 2025'in sonunda sona erecek bir geçiş aşamasında, nihai sistemin devreye girmesi için zaman vererek, mallarında bulunan emisyonları herhangi bir mali düzenleme ödemeden rapor etmek zorunda kalacaklar.
 • Bu geçiş aşaması, CBAM'nin zaman içinde aşamalı olarak olarak uygulanmasıyla, AB ve AB dışı işletmeler ile yetkililer için dikkatli, öngörülebilir ve orantılı bir geçişe izin verecektir.
 • Kesin sistem 2026'da tam olarak faaliyete geçtiğinde, AB ithalatçılarının bir önceki yıl AB'ye ithal ettikleri toplam mallardaki mal miktarını ve gömülü emisyon miktarını yıllık olarak beyan etmeleri ve karşılık gelen CBAM sertifikalarını teslim etmeleri gerekecektir.


Yeni Düzenlemeler Otomotiv Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

 • İklim nötrlüğüne ulaşmak için 2050 yılına kadar ulaşım kaynaklı emisyonların %90’ının kesilmesi gerekmekte.
 • Avrupa'nın 2035 CO2 emisyon hedefi: içten yanmalı motorlu arabaların satışını yasaklayacak. Binek otomobiller, toplam AB CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor, bu nedenle bu çıktıyı azaltmak, bloğun genel iklim hedeflerine ulaşmanın anahtarı olacak Elektrikli arabalara geçiş planını hızlandıracak.
 • Avrupa Komisyonu, benzinli ve dizel motorlu araçların satışını etkin bir şekilde yasaklayacak bir planda, 2035 yılına kadar blokta satılan yeni arabalardan kaynaklanan CO2 emisyonlarının sıfıra indirilmesini öneriyor. Komisyon ayrıca, 2030 yılına kadar 2021 seviyelerine kıyasla CO2 emisyonlarında yüzde 55'lik bir azalma istiyor ve on yılın sonuna kadar daha önceki yüzde 37,5'lik bir azaltma hedefini kaldırıyor.
 • Minibüsler için, 2030 yılına kadar %50 ve 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu bir emisyon azaltma hedefi önermektedir.
 • 2030 yılına kadar otomobiller ve kamyonetler için 3,5 milyon halka açık şarj istasyonu öngörüyor ve 2050 yılına kadar 16,3 milyona yükselecek. Komisyon, 2040 yılına kadar AB genelinde kamu ve özel şarj cihazlarına 80-120 milyar avronun (95-142 milyar dolar) harcanması gerektiğini tahmin ediyor.
 • Buna ek olarak, 2026'dan itibaren karayolu taşımacılığı, emisyon ticareti, kirliliğe bir fiyat koyma, daha temiz yakıt kullanımını teşvik etme ve temiz teknolojilere yeniden yatırım yapma kapsamına girecek.

Türkiye’deki Gelişmeler

 • Türkiye 16 Temmuz’da "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na ilişkin genelge yayımlayarak, eylem planının uygulanmasını takip etmek üzere "Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu" oluşturdu.

 Kaynak: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661

2049 Görüntülenme
6
0
79 + 26 =